Main Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език

Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език

5.0 / 5.0
0 comments
В речника са представени често срещащи се в българския език пароними - думи, които поради сходство в звуковия състав, а при някои и поради близост в значенията им може неправилно да бъдат употребени в речевата и писмената практика, като вместо точната дума се използува друга близка по звуков състав дума. Всяка от речниковите единици е подробно представена - с граматична характеристика, произход, тълкуване, употреба на думата в текст или във фраза. Предлаганият речник е първото по рода си издание у нас. С големия си лексикален обхват той ще бъде полезен за ученици, студенти, журналисти, за изучаващите български език, за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.
Request Code : ZLIBIO3180102
Categories:
Year:
1988
Publisher:
Петър Берон
Language:
Bulgarian
Pages:
324

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in