Main Правда и внатрешни работи на Европската унија

Правда и внатрешни работи на Европската унија

5.0 / 5.0
0 comments
Учебникот што се наоѓа пред Вас, за предмет ја има Областа на правдата и внатрешните работи според Договорот од Лисабон и начинот на кој Европската унија дејствува во оваа област и е наменет за студентите и читателите кои се занимаваат, како во теоретска, така и во практична смисла, со прашањата од Областа на правдата и внатрешните работи во рамки на Европската унија. Целта е студентите и пошироката јавност да се стекнат со вистинско познавање на историскиот, институционалниот, нормативниот и тематскиот развој на политиките на Европската унија во областите на правда, внатрешни работи и безбедност, вградени во поширок меѓународен контекст.
Request Code : ZLIBIO3180500
Categories:
Year:
2020
Publisher:
Универзитет "Гоце Делчев"
Language:
Macedonian
Pages:
383
ISBN 13:
9786082447643
ISBN:
9786082447643

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in