Main Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право

,
5.0 / 5.0
0 comments
Учебникот „Меѓународно казнено право“ методолошки е одлично приспособен за совладување на испитната материја и за постепено совладување на предметната програма на предметите Меѓународно казнено право и Европско казнено право. Студентите ќе имаат можност да се здобијат со богати теоретски знаења во сите аспекти на меѓународното казнено право и на меѓународната соработка во кривичната материја во овој учебник. Учебникот е наменет и според содржината одговара и може да се користи како дел од задолжителната литература за втор циклус на студии по предметите Европско казнено право и Меѓународно казнено право. Учебникот во голема мера има за цел да го олесни на студентите совладувањето на сложената материја од областа на меѓународното казнено право, но и да ги упати кон голем број дополнителни библиографски единици од истата област со чија помош ќе можат да ги прошират, да ги продлабочат и да ги унапредат своите знаења и вештини што се неопходни во областа на меѓународната правна помош и соработка во кривичната материја. Сметаме дека учебникот ќе биде корисен особено за студентите на прв и втор циклус на студии и целата академска заедница, но содржините се интересни и за правните практичари и сите останати субјекти кои имаат интерес во оваа проблематика. Појдовна инспирација за пишувањето на овој учебник е фактот што во домашната правна литература и помеѓу академските учебници нема современ учебник по предметот Меѓународно казнено право кој ја опфаќа целата национална и меѓународна легислатива. На издавањето на овој учебник му претходеа најголемите измени на материјата која е предмет на негово изучување, меѓу кои ќе ги вброиме конституирањето на Постојаниот Меѓународен кривичен суд, конституирањето на Европол, Европравда, новата легислатива за азил и меѓународна правна соработка, конституирањето на Европскиот Јавен Обвинител итн. Оттука, од големо значење е објавувањето на учебникот „Меѓународно казнено право“ бидејќи за првпат со него се систематизира материјата во една целина која соодветствува со наставната програма и потребите од изучување на овој предмет.
Request Code : ZLIBIO3180495
Categories:
Year:
2020
Publisher:
Универзитет "Гоце Делчев"
Language:
Macedonian
Pages:
350
ISBN 13:
9786082447698
ISBN:
9786082447698

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in